Close

Shri Shyam Prakash

shyam Prakash

Email : sprakash366[at]gmail[dot]com
Designation : Members of Legislative Assembly(157-Gopamau)
Profile URL : https://cdn.s3waas.gov.in/s392c8c96e4c37100777c7190b76d28233/uploads/2019/08/2019082878.pdf