Close

Shri Madhvendra Pratap Singh

Shri Madhvendra Pratap Singh


Designation : MLA - Sawayajpur (154)