नगर पालिका

नगर पंचायत कछौना पतसेनी

नगर पंचायत कुरसठ

नगर पंचायत गोपमाऊ

नगर पंचायत पाली

नगर पंचायत बेनीगंज

नगर पंचायत माधोगंज

नगर पालिका पिहानी

नगर पालिका बिलग्राम

नगर पालिका मल्लावां

नगर पालिका शाहाबाद